1. Iebildumus un lūgumus par Preces neatbilstību līguma noteikumiem Lietotājs var izteikt Nuteko.lv gan mutvārdos, gan rakstveidā, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču saņemšanas brīža, nosūtot iesniegumu Nuteko.lv uz adresi Lielā iela 31, Jaunpagasts, Virbu pag., Talsu nov., LV-3292, vai pa e-pastu info@nuteko.lv vai pa tālruni +371 23553636.

2. Pēc iebildumu izvērtēšanas Nuteko.lv sniedz Pircējam atbildi.

3. Produkts ir jāatgriež savā oriģinālajā un tīrā iepakojumā, norādot kādā temperatūrā prece glabāta saņemšanas brīdī, Pircējs nedrīkst atvērt preci, sabojāt Preci, un tās oriģinālo pārdošanas izskatu (nebojātām etiķetēm un aizsargplēvi, utt.) (šis punkts neattieksies uz Precēm, kuras tiks atgrieztas kvalitātes problēmu dēļ), no Nuteko.lv saņemtajā pilnā komplektā, nodrošināt pirkuma apliecinājumu.

4. Pircējs var atgriezt Preces Lielā iela 31, Jaunpagasts, Virbu pag., Talsu nov., LV-3292, darba dienās, laikā no plkst. 9:00 līdz 16:00, vai nosūtīt tās ar kurjeru. Nuteko.lv bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par Pircēja lēmumu atkāpties no Līguma, atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu par Precēm un Pircēja samaksātos piegādes izdevumus. Nuteko.lv minēto naudas summu atmaksā ar Bankas pārskaitījumu uz Pircēja norādīto bankas kontu, no kura tika veikta apmaksa par Precēm, pretī tiks izsniegts parakstītu akts ar maiņas iemeslu.

5. Ja tiek atgriezta nepareizi nosūtītā Prece un/vai sliktas kvalitātes produkts, Nuteko.lv pieņems šādas Preces un tās samainīs ar analogiem pareizajiem produktiem. Gadījumā, ja Nuteko.lv nebūs analogu apmaiņas Preču, tas atmaksās Pircējam par atgrieztajām Precēm.

6. Nuteko.lv ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās Preces, ja Pircējs neievēro 3. punktā noteikto Preču atgriešanas kārtību.